Všeobecné obchodní
a dodací podmínky

I. Obecné

Naše prodeje a dodávky probíhají podle těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek. Tyto podmínky zůstávají závazné i v případě, že jejich jednotlivá ustanovení přestanou být účinná, a to bez ohledu na důvod. Platí rovněž pro všechny ostatní s námi uzavřené obchody, dokud nevydáme nové obchodní podmínky nebo dokud aktuální používané obchodní podmínky výslovně nezrušíme. Odchylky od těchto dodacích podmínek jsou pro nás závazné pouze v případě, že byly v konkrétním případě výslovně vyjednány a písemně potvrzeny. Případné jiné obchodní podmínky objednatele jsou pro nás závazné, pouze pokud se na ně objednávající odkázal a my jsme v daném konkrétním případě nevznesli výslovnou námitku. Nákupní podmínky kupujícího jsou pro nás závazné, pouze pokud jsme je výslovně písemně akceptovali. Údaje o rozměrech, hmotnostech a výkonu, jakož i obrázky a výkresy jsou přibližné a nezávazné. Veškeré dohody, dodatečné změny, doplnění, vedlejší úmluvy apod. vyžadují pro svou platnost písemnou formu, jakož i originální podpis nebo bezpečný elektronický podpis. Na námi poskytované obrázky, výkresy a ostatní podklady si vyhrazujeme autorské právo.

II. Nabídky a příjem zakázek

Naše nabídky jsou nezávazné. K uzavření smlouvy dochází teprve odesláním našeho písemného potvrzení zakázky. Všechny zakázky a dohody vyžadují pro nabytí účinnosti naše písemné potvrzení. Podpisem zakázkového listu akceptuje smluvní partner rovněž naše všeobecné obchodní a dodací podmínky v aktuálně platné verzi. Vyhrazujeme si právo požadovat zpětné potvrzení našeho potvrzení zakázky zákazníkem. Změny našeho potvrzení zakázky vyžadují písemnou formu.

III. Ceny a platební podmínky

Všechny námi uváděné ceny jsou, pokud není výslovně uvedeno jinak, netto bez DPH. V případě zaúčtování bude k těmto cenám připočítána zákonná daň z přidané hodnoty. Jsme výslovně oprávněni rovněž k provádění dílčích vyúčtování, pokud jsou služby poskytovány po částech. Naše ceny jsou uváděny ze závodu nebo skladu dodavatele a bez obalu, přepravného a pojištění. V případě změny mzdových nákladů, z důvodu kolektivních smluvních ustanovení v odvětví nebo z důvodu vnitropodnikových rozhodnutí, popř. jiných nákladů potřebných k poskytnutí služeb (například nákladů na materiál, energii, přepravu, cizí práci, financování apod.) jsme oprávněni k odpovídajícímu přizpůsobení cen. Pokud nebylo dohodnuto jinak, naše pohledávky musí být zaplaceny obratem při předání zboží. Odečtení slevy bude uznáno pouze v rámci a na základě příslušné písemné dohody. V případě sjednání slevy bude tato poskytnuta, pouze pokud nám bude platba doručena v řádném termínu. Za okamžik přijetí platby se považuje den, kdy nám bude částka k dispozici, resp. ve kterém nám banka potvrdí přijetí platby. Zadržování plateb nebo započtení s jakýmikoli protinároky objednatele je vyloučeno. Šeky nejsou akceptovány jako platební prostředek.

IV. Místo plnění, přeprava a dodací podmínky

Místem plnění je pro naše služby i pro protislužby hlavní sídlo naší společnosti (APV – Technische Produkte GmbH, Dallein 15, AT-3753 Hötzelsdorf). Náklady na doručení a montáž nejsou v našich cenách obsaženy. Tyto služby můžeme na přání zajistit za separátní platbu. Náklady na dodání a riziko přepravy nese náš smluvní partner, pokud nebylo sjednáno jinak.

V. Náklady na upomínky

V případě zpoždění plateb nebo jejich provedení později, než bylo sjednáno, budou za mezidobí účtovány úroky ve výši 12 % p. a., aniž by tato skutečnost vyžadovala potvrzení, že je dlužník v prodlení.

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná odesláním konečného potvrzení zakázky, avšak teprve po vyjasnění všech technických, obchodních a finančních záležitostí, po poskytnutí podkladů, povolení a schválení, které má obstarat zákazník, a po přijetí smluvené zálohy. Dodací lhůta je dodržena, pokud před jejím vypršením předmět dodání opustil závod nebo byla předána informace o připravenosti k odeslání. Při dodávce s montáží je lhůta dodržena při dokončení montáže, nejpozději však tři měsíce od okamžiku, kdy předmět dodávky dorazil na místo určení. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případě nepředvídatelných překážek, které leží mimo naši vůli, bez ohledu na to, zda se vyskytly v našich firemních prostorách, nebo u subdodavatelů. Pokud dojde ke zpoždění akceptace termínu zaslání zákazníkem, budou mu, počínaje jedním měsícem od oznámení připravenosti k odeslání, za každý měsíc účtovány náklady na skladování, při uskladnění v našem závodě však nejméně půl procenta fakturované částky. Po stanovení a bezvýsledném vypršení přiměřené lhůty jsme však rovněž oprávněni disponovat předmětem dodávky jiným způsobem a dodávku zákazníka realizovat znovu v přiměřené prodloužené lhůtě. Dodržení dodací lhůty předpokládá splnění smluvních povinností objednatele. Nepatrné překročení dodací lhůty musí smluvní partner akceptovat, aniž by mu vznikl nárok na náhradu škody nebo právo na odstoupení od smlouvy.

VII. Záruka

VII.1 Poskytujeme záruku na množství a kvalitu stanovené v potvrzení zakázky. Malé odchylky dodávky, které nemají vliv na účel použití, např. z hlediska hmotnosti, kvality, barvy apod., nejsou závadou. Dále si výslovně vyhrazujeme právo na změny nebo vylepšení našich výrobků, ke kterým může dojít na základě nových zkušeností a znalostí.

VII.2 Zboží, resp. služby musí být po předání nebo poskytnutí podrobně zkontrolovány a jakékoli nedostatky musí být vždy neprodleně reklamovány. Reklamace lze zohlednit pouze v případě, že budou písemně uplatněny neprodleně po přijetí či předání zboží, resp. po poskytnutí služby, nejpozději však do 5 pracovních dnů. Reklamace je vyloučena, pokud se stav zboží nebo služby změnil po přechodu nebezpečí škody.

VII.3 Závady pouze na jedné součásti dodávky nebo služby neopravňují zákazníka k odmítnutí celé dodávky nebo služby.

VII.4 V případě oprávněné reklamace je vyloučeno právo volby zákazníka a jsme oprávněni podle vlastní volby buď (a) k dodání zboží bez závad oproti vrácení vadného zboží, (b) k odstoupení od smlouvy a navrácení kupní ceny, (c) k opravě nebo dodání chybějících součástí v přiměřené lhůtě nebo (d) k úhradě ponížené hodnoty zboží při zachování smlouvy; jiné pokračující nároky zákazníka nevznikají. Podání reklamace nezbavuje zákazníka platební povinnosti; v případě nedodržení platebních a ostatních povinnosti ze strany zákazníka naopak zanikají záruční povinnosti na naší straně. Zákazník akceptuje běžné tarifní sazby pro záruku a výměnu u firmy APV.

VII.5 Kromě této záruky nijak neručíme za jakékoli škody rozpoznatelné při převzetí dodávky (díla) nebo vzniklé až později, ledaže by byly způsobeny úmyslně. Zejména je vyloučena náhrada škod vzniklých na jiné věci, než která je předmětem dodávky, k nimž došlo v důsledku poškození této věci. Neručíme za chování případných dodavatelů zboží nebo jeho jednotlivých součástí.

VII.6 Zákazník musí vždy provést veškerá opatření pro prevenci nebo zmírnění případných škod, za předpokladu, že mu tím nevzniknou žádné neúnosné náklady nebo nevýhody.

VII.7 Nároky na poskytnutí záruky a ručení lze uplatnit pouze na zboží, které se již nachází na místě určení.

VIII. Ručení, ručení za produkt

Mimo škod na zdraví ručíme pouze, pokud nám bude poškozeným prokázána přinejmenším hrubá nedbalost. Požadavky na náhradu škod jsou promlčeny po 6 měsících od zjištění škody a jejího původce, každopádně však po 5 letech od poskytnutí služby nebo dodávky. Povinnost náhrady podle rakouského zákona o odpovědnosti za výrobek je u věcných škod vyloučena, ledaže by byl zákazník spotřebitelem ve smyslu § 9 zákona o odpovědnosti za výrobek (PHG). Případné nároky na náhradu, které budou proti nám vzneseny z titulu „odpovědnosti za výrobek“ ve smyslu PHG, jsou vyloučeny, ledaže by osoba oprávněná požadovat náhradu prokázala, že chyba byla způsobena v naší sféře a byla zaviněna přinejmenším hrubou nedbalostí.

IX. Právo objednatele na odstoupení od smlouvy

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud jsme nechali bezvýsledně uplynout nám poskytnutou přiměřenou dodatečnou lhůtu pro splnění našich záručních povinností nebo pokud odmítneme poskytnout záruku s ohledem na nám prokázanou závadu.

X. Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy

V případě nepředvídatelných událostí, pokud výrazně pozmění ekonomický význam či obsah služby nebo pokud výrazně ovlivní naši firmu, a v případě dodatečně zjištěné nemožnosti provedení máme právo úplného nebo částečného odstoupení od smlouvy. V případě takového odstoupení od smlouvy nemá zákazník žádné právo na náhradu škod. Budeme-li chtít uplatnit naše právo na odstoupení od smlouvy, musíme tuto skutečnost po zjištění významu události neprodleně sdělit zákazníkovi, a to i v případě, kdy bylo s objednatelem nejprve sjednáno prodloužení dodací lhůty. Pokud po uzavření dohody s objednatelem zjistíme, že se stav majetku zákazníka vyvinul nepříznivě do té míry, že momentálně nebo vůbec není schopen plnění svých smluvních povinností podle dohody, můžeme požadovat platbu předem nebo záruku v hodnotě dodávky. Jestliže zákazník tyto požadavky nesplní, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy.

XI. Výhrada vlastnického práva

Vyhrazujeme si právo vlastnictví až do přijetí všech plateb vyplývajících ze smlouvy o dodání. Jsme oprávněni předmět dodávky na náklady objednatele zajistit proti ohni, vodě a ostatním škodám, pokud objednatel prokazatelně neuzavřel pojištění, k jehož uzavření se zavázal. Objednatel nám postoupí všechny případné pojistné nároky. Zákazník je však – podle pravidel tohoto ustanovení – oprávněn disponovat zbožím dodaným pod výhradou vlastnického práva ve svém normálním obchodním provozu a v rámci řádného vedení obchodu. Neobvyklé způsoby využití, jako např. předání do zástavy, převedení záruky apod., jsou každopádně povoleny pouze s výslovným písemným souhlasem z naší strany.

V případě dalšího prodeje vyhrazeného zboží (případně i po zpracování) nám zákazník již tímto postupuje své požadavky na úhradu kupní ceny vůči jeho kupujícímu/odběrateli, popřípadě i ve výši našeho spoluvlastnického podílu – jako záruku – a zavazuje se nám neprodleně sdělit jméno a adresu druhého kupujícího, jakož i stav a výši pohledávky vyplývající z dalšího prodeje. Zákazník se dále zavazuje, že v případě dalšího prodeje vyhrazeného zboží sdělí svým kupujícím, resp. odběratelům postoupení pohledávky naší firmě s uvedením výše pohledávky. Kupující vyhrazeného zboží dále musí příslušnými záznamy do knihy poznamenat stav našich pohledávek („prodloužená výhrada vlastnického práva“). Postoupení pohledávky musí proběhnout bez ohledu na okolnosti, ať už bylo naše vyhrazené zboží prodáno bez nebo po zpracování, či bylo prodáno jednomu nebo více odběratelům. Zákazník je během doby výhrady vlastnického práva povinen nejen přijmout všechna opatření pro právní zajištění výhrady vlastnického práva, nýbrž také zejména udržovat předmět dodávky v řádném stavu. Nám zůstává přenecháno právo v jednotlivých případech přijmout další dohody s objednatelem ohledně výhrady vlastnického práva.

XII. Prodlení objednatele

Pokud se zákazník při splátkových obchodech zpozdí třeba i s jednou ze smluvených splátek nebo jinou službou, dojde ke ztrátě termínu pro celý ještě nesplacený zbytkový dluh a musí nám být uhrazeny úroky z prodlení ve smyslu těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

XIII. Soudní příslušnost, právní podstata

Platí rakouské materiální právo. Aplikovatelnost úmluvy OSN o koupi zboží je vyloučena. Smluvní jazyk je němčina. Při rozhodování všech sporů vzniklých na základě této smlouvy je kompetentní soud věcně příslušný v místě sídla naší společnosti. Máme však právo podat žalobu i u obecně příslušného soudu smluvního partnera. Pro všechny žaloby podané proti spotřebiteli s bydlištěm, obvyklým místem pobytu nebo místem zaměstnání v Rakousku z důvodu sporů na základě této smlouvy je kompetentní některý ze soudů, v jejichž spádové oblasti má spotřebitel bydliště, obvyklé místo pobytu nebo místo zaměstnání. Pro spotřebitele, kteří v okamžiku uzavření smlouvy nemají bydliště v Rakousku, platí zákonná soudní příslušnost.

 

Úplné znění všeobecných obchodních podmínek naleznete zde ve formátu PDF.